اداره كل ميراث فرهنگي،صنايه دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
صفحه اصلي

 

 

نخستين انيميشن دنيا (شهرسوخته سيستان) 

 

***ذكر ايام هفنه***

يَا اَرحَمَ الرَّحِمين

برگزاري جشن 21 نو عروس در از موزه منطقه اي جنوب شرق ايران
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه اي جنوب شرق ايران در مراسمي جشن ازدواج 21 نوعروس توسط ارگان مردم ادامه...
تاريخ : 93/12/11

بازديد نماينده سازمان ملل در امور اتباع از موزه منطقه اي جنوب شرق ايران
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه اي جنوب شرق ايران  عصر ديروز نماينده سازمان ملل در امور ادامه...
تاريخ : 93/12/11

بازديد شهردار زاهدان از موزه منطقه ايي جنوب شرق ايران
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه اي جنوب شرق ايران  شهردار زاهدان از موزه منطقه ايي جنوب ادامه...
تاريخ : 93/12/11

همايش ملي زبانهاي خارجي
حضور صنعتگران صنايع دستي در نمايشگاه همايش ملي زبانهاي خارجه دانشگاه سيستان و بلوچستان به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان سيستان و ادامه...
تاريخ : 93/12/09

بازديد اعضاء مجمع جوانان امت واحده در قالب کاروان ايران، سرزمين برادري
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه اي جنوب شرق ايران   تعدادي از اعضاء مجمع جوانان امت واحده ادامه...
تاريخ : 93/12/09